Prezentare

Colegiul Medicilor Stomatologi din România se organizează și funcționează în baza titlului XIII din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, ca persoană juridică de drept public, având ca principal obiect de activitate apărarea, controlul și supravegherea exercitării profesiunii de medic dentist, ca profesie liberală de practică publică autorizată, aplicarea legilor și regulamentelor care organizează și reglementează exercițiul profesiei.

Colegiul Medicilor Stomatologi din România este autonom în raport cu orice autoritate publică sau persoană juridică de drept privat și își exercită atribuțiile fără posibilitatea vreunei imixtiuni.

Ca organizație profesională, Colegiul Medicilor Stomatologi din România apără demnitatea și promovează drepturile și interesele membrilor săi în toate sferele de activitate, apără onoarea, libertatea și independența profesională a medicului dentist în exercitarea profesiei, asigură respectarea de către medicii dentiști a obligațiilor ce le revin față de pacient și de sănătatea publică.

Colegiul Medicilor Stomatologi din România reprezintă interesele profesiei de medic dentist și acționează prin toate mijloacele conferite de lege, pentru dezvoltarea acesteia și pentru ridicarea prestigiului ei în cadrul vieții sociale.

Prin organismele sale, CMSR este reprezentant al corpului medicilor dentiști din România în relațiile cu autoritățile și instituțiile statului.

Este organism profesional, apolitic, fără scop lucrativ, de drept public, cu responsabilități delegate de autoritatea de stat, în domeniul autorizării, controlului și supravegherii profesiei de medic dentist ca profesie liberală, de practică publică autorizată.

CMSR are autonomie instituțională în domeniul său de competență, normativ și jurisdicțional profesional.


La nivel teritorial, atribuțiile corpului profesional sunt exercitate de consiliile colegiilor județene și cel al municipiului București, în conformitate cu Legea nr. 95/2006 privind Reforma în domeniul sănătăţii republicată, cu modificările şi completările ulterioare și Regulamentul de organizare şi funcţionare al Colegiului Medicilor Stomatologi din România adoptat prin Decizia nr. 5/2007 cu modificările şi completările ulterioare.


Colegiul Medicilor Stomatologi Dâmboviţa are personalitate juridică, patrimoniu și buget propriu, precum și autonomie funcțională organizatorică și financiară, în condițiile legii și ale regulamentului Colegiului Medicilor Stomatologi din România.