Prelucrare date cu caracter personal

Informare privind protecția datelor cu caracter personal  

Protecția datelor cu caracter personal este o prioritate a instituţiei noastre şi e important pentru dumneavoastră să vă prezentăm cum și ce fel de date cu caracter personal colectăm, scopul colectării acestora și cui le transmitem.

1.Operatorul de date – COLEGIUL MEDICILOR STOMATOLOGI DÂMBOVIŢA (CMSDB) – este format din toţi medicii care exercită profesia în judeţul Dâmboviţa si face parte din Colegiul Medicilor Dentişti din România – organism profesional, apolitic, fără scop lucrativ, de drept public, cu responsabilităţi delegate de autoritatea de stat, în domeniul autorizării, controlului şi supravegherii profesiei de medic ca profesie liberală, de practică publică autorizată. CMSDB are personalitate juridică, patrimoniu şi buget proprii. Sediul CMSDB este în municipiul Târgovişte, strada Nicolae Iorga nr. 2, judeţul Dâmboviţa.

Conform legislației privind protecția datelor  CMSDB este operator de date cu caracter personal. Prin operator de date cu caracter personal se înțelege orice persoană fizică sau juridică care controlează și este responsabilă să păstreze și să utilizeze datele cu caracter personal indiferent de forma acestora (pe hârtie sau în fișiere electronice).

2.Ce date cu caracter personal colectăm.

            CMSDB colectează și procesează diferite tipuri de date cu caracter personal despre dumneavoastră: numele și prenumele; adresa de domiciliu și/sau de corespondență; data și locul nașterii; vârsta; sexul; codul numeric personal (CNP-ul); titlurile de calificare, pregătire profesională postuniversitară, titluri profesionale şi/sau ştiintifice, date de contact (adresă domiciliu, adresă reşedinţă, adresă de corespondenţă,  numărul de telefon; adresă de e-mail); datele despre angajator; cetățenia; datele privind actul de identitate; datele privind actele de stare civilă; codul de parafă.

De asemenea, colectăm și procesăm “date sensibile“. De exemplu, istoricul reclamațiilor dumneavoastră, date biometrice (semnătura), informații care provin din certificate de încadrare în grad de handicap, decizii administrative privind acordarea pensiei de invaliditate, adeverinţe medicale privind starea de sănătate, decizii medicale privind capacitatea de muncă, după caz.

3.Cum obținem și în ce scop folosim datele dumneavoastră cu caracter personal.

            Datele cu caracter personal le colectăm/obţinem, în principal, de la dumneavoastră personal.

            Vom colecta și vom folosi datele dumneavoastră cu caracter personal pentru îndeplinirea scopurilor enumerate mai jos și/sau pentru a ne conforma obligațiilor legale (situație în care nu este necesar consimțământul dumneavoastră, întrucât legislația privind protecţia datelor nu ne obligă să obținem acordul expres) sau în baza consimțământului (dar numai în situația în care este necesar consimțământul dumneavoastră) astfel:

 

 

 

Scop Este necesar consimțământul

dumneavoastră?

§  autorizării, controlului şi supravegherii profesiei de medic ca profesie liberală
  nu
§  respectarea obligațiilor legale (exemplu: obligații fiscale, contabile, de administrare, de arhivare etc.)
  nu
§  informări transmise  către CMDR si alte autoritati publice (Ministerul Sănătaţii, Direcţia de Sănătate Publică, CNAS, Casa Judeţeana de Asigurări de Sănătate)   nu
§  informări transmise de către sau terțe părți alese de noi, despre Cursuri şi servicii de care considerăm ca ați fi interesați. Puteți să vă retrageți oricând consimțământul acordat anterior contactându-ne după cum este mentionat în punctul 9. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea activităților de prelucrare effectuate inaintea retragerii.   da

 

De asemenea, vom procesa datele cu caracter personal pe care le primim despre dumneavoastră din alte părți: surse publice (de exemplu: din presă), Colegiul Medicilor Dentişti din România, alte colegii teritoriale, autorități publice (precum: Ministerul Sanatatii,  Direcţia de  Sănătate Publică, spitale şi alte unităţi sanitare, instanțe de judecată, organe de poliție), angajatori.

În cazul situațiilor menționate mai sus în care am indicat că nu este necesar consimțământul dumneavoastră vă vom procesa datele cu caracter personal pentru a ne conforma obligațiilor legale.

 

Temeiul juridic principal care stă la baza prelucrării datelor cu caracter personal este Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii-republicată

4.Accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal. Ne asigurăm că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt procesate în legătură cu scopurile menționate mai sus. În realizarea acestor scopuri, putem dezvălui o parte sau toate categoriile de date cu caracter personal către următoarele terțe părți:

 • operatorilor de date cu caracter personal: Colegiul Medicilor Dentişti din România şi colegiile teritoriale, autorități publice (precum: Ministerul Sănătăţii, direcţii de sănătate publică, CNAS, case judeţene de asigurări de sănătate, instanțe de judecată, organe de poliție), angajatori;
 • următoarelor părți care acționează conform instrucțiunilor noastre în calitate de împuterniciți: companii furnizoare de diferite servicii (organele de conducere ale CMSDB, membri comisiilor din cadrul CMSDB, salariaţi, servicii de curierat, întreținere şi suport IT etc.);
 • în îndeplinirea oricăror obligații legale, către autoritățile competente, dacă se face o plângere cu privire la exercitarea de către dumneavoastra a profesiei de medic.

5.Unde vor fi procesate datele dumneavoastră cu caracter personal.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi prelucrate atât în interiorul cât și în exteriorul U.E., Spațiului Economic European (SEE) si Confederaţiei Elveţiene de către părțile menționate în punctul 4, întotdeauna sub rezerva restricțiilor privind confidențialitatea și securitatea, în conformitate cu legile și regulamentele aplicabile privind protecția datelor.

CMDR informează autorităţile competente din toate celelalte state membre UE, state aparţinând SEE sau Confederaţiei Elveţiene cu privire la medicii cărora li s-a restrâns sau interzis de către autorităţile sau instanţele judecătoreşti naţionale să desfăşoare, pe teritoriul României, în întregime sau în parte, chiar şi cu caracter temporar, activităţile profesionale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul schimbului de informaţii prevăzute la art. 5092 şi 5094 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii-republicată cu modificările şi completările ulterioare se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 506/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi a prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Schimbul de informaţii între autorităţile competente române şi autorităţile competente din celelalte state se efectuează conform Regulamentului UE nr. 1.024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne («Regulamentul IMI»).

Nu vom dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal părților care nu sunt autorizate să le proceseze.

6.Drepturile dumneavoastră cu privire la datele cu caracter personal.

        În măsura în care vă  este permis de legislația aplicabilă, aveți dreptul de:

 • a vă accesa datele cu caracter personal păstrate în legătură cu dumneavoastră și de a afla sursa datelor, scopurile și durata prelucrării, detaliile despre operatorul de date cu caracter personal, despre împuterniciții acestuia și terțele părți cărora le sunt dezvăluite aceste date (dreptul de acces);
 • a vă actualiza sau corecta datele cu caracter personal, astfel încât acestea să fie întotdeauna exacte (dreptul la rectificare);
 • a solicita ștergerea datelor cu caracter personal din înregistrările noastre, în anumite situații, de exemplu dacă acestea nu mai sunt necesare în scopurile descrise mai sus (dreptul la ştergerea datelor – „dreptul de a fi uitat”);
 • a vă restricționa prelucrarea datelor cu caracter personal în anumite situații (cazul în care aţi contestat exactitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal) pentru perioada care ne permite să verificăm corectitudinea acestora (dreptul la restricționarea prelucrării);
 • a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal, dacă nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea (dreptul la opoziție);
 • a vă obține datele cu caracter personal pentru dumneavoastră sau pentru noul dumneavoastră operator de date cu caracter personal pe care l-ați ales (de exemplu în cazul transferului la alt colegiu teritorial) – (dreptul la portabilitatea datelor);
 • a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă (dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri);
 • a vă retrage consimțământul în orice moment pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, daca l-ați acordat anterior;
 • a depune o reclamație la Colegiul Medicilor Dentişti Dâmboviţa și/sau la autoritatea de supraveghere competentă pentru protecția datelor și/sau în fața instanței competente.

Datele de contact ale autorității din România se găsesc pe site-ul oficial: http://www.dataprotection.ro;

Pentru exercitarea acestor drepturi puteţi să ne contactaţi, conform punctului 9, precizând numele și prenumele, o adresă la care să vă transmitem răspunsul (poate fi și o adresă electronică), date suplimentare pentru identificarea dumneavoastră și obiectul cererii.

7.Cum puteți obiecta la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

             În măsura în care este permis de legislația aplicabilă, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal sau să ne comunicați să nu le mai prelucrăm. Odată transmisă o astfel de solicitare, nu vom mai procesa datele dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția situațiilor în care acest lucru este permis sau impus de legile și reglementările aplicabile. Vă puteți exercita acest drept în aceeași modalitate ca pentru drepturile descrise în punctul 6.

8. Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal.

            Păstram datele dumneavoastră cu caracter personal pe perioada cât sunteti membru al CMDDB şi de la data la care încetaţi a mai fi membru al organizatiei noastre profesionale, conform termenelor de arhivare şi obligaţiilor legale ce ne revin.

Nu vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal mai mult decât este necesar și le vom prelucra numai în scopurile pentru care au fost obținute.

9.Cum ne puteți contacta.

            Orice întrebare despre modul în care folosim datele dumneavoastră cu caracter personal, poate fi transmisă printr-o solicitare în atenția Responsabilului cu protecția datelor astfel:

 • personal la sediul Colegiului Medicilor Dentişti Dâmboviţa din mun. Târgovişte, str. Nicolae Iorga nr. 2, cod postal 130061, jud. Dâmboviţa;
 • prin poștă la adresa mai sus menționată;
 • prin fax: 0245.220046.

      Prezenta notă de informare a fost modificată la data de 01.10.2018